Cysylltwch â Ni / Contact Us

*Llinellau ffôn ar agor 8 - 7, Llun-Gwener 8 - 1 Dydd Sadwrn *

* Phone lines open 8am - 7pm Mon - Fri 8 - 1 Saturday*

Rwyf yn gweithio o gartref, felly mae bob amser yn werth rhoi galwad ffôn cyn dod draw!

I work from home, so it's always worth giving us a ring before popping over!


I gysylltu, plis defnyddiwch un o'r dewisiadau hyn:

To get in touch, please use one of the following options:

Phone /Ffoniwch 01286 672845 / 07789437162

Text/ Tecst 07789437162

Email/ Ebost jan@tyblodau.plus.com

Linc Tudalen/ Page link Facebook

Os ydych yn hapus gyda'r gwasanaeth a gawsoch gennym ni, byddem wrth ein bodd pe gallech ychwanegu adolygiad ar...

If you're happy with the service you received from us, we'd love it if you could add a review on ...

Cyfarwyddiadau / Directions

Os ydych yn dod o gyfeiriad Llanberis / Bangor, troi yn Pontrug am Caeathro / Bontnewydd, ein lon ni sydd ar y chwith, ar ôl yr hen ysgol sydd newydd ei hadnewyddu. Mynd i fyny'r lôn, drwy'r giât ac rydym yn y tŷ ar y dde ar y pen.O gyfeiriad Caernarfon / Bontnewydd, pan fyddwch yn dod i'r gylchfan yn Caeathro, cerwch tuag at Llanrug / Llanberis. Gyrrwch heibio’r gilfan ar y dde (feilnbach – Girl guides hostel) a chymryd y dde nesaf. Mynd i fyny'r lôn, drwy'r giât ac rydym yn y tŷ ar y dde ar y pen.

If you are coming from Llanberis/Bangor direction, turn in Pontrug for Caeathro/Bontnewydd. Our drive is on the left hand side, after the old school house, which has been newly renovated. Go up the lane, through the gate and we are the house on the right at the top. From Caernarfon/Bontnewydd direction, when you come to the roundabout in Caeathro, take the junction for Llanrug/Llanberis. Drive past the lay-by on your right (felinbach – girl guides hostel) and take the next right. Go up the lane, through the gate and we are the house on the right at the top.